PODSTAWOWE DEFINICJE

Organizator – EDU90 Łukasz Pietrzak, ul. Wileńska 69 lok. 110, 03-416 Warszawa, NIP: 1132705324, REGON: 142429049.
Zgłaszający – osoba / firma wyrażająca chęć udziału w danym szkoleniu.
Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu.

REALIZACJA SZKOLEŃ ORAZ OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WZGLĘDEM ORGANIZATORA
1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://www.edu90.pl.
2. Oferta szkoleniowa zawiera między innymi cenę, temat szkolenia, program, termin oraz miejsce realizacji.
3. Dodatkowe informacje o danym szkoleniu można uzyskać telefonicznie lub pod adresem e-mail ([email protected])
4. Uczestnik ma obowiązek zgłosić Organizatorowi przed realizacją szkolenia wszelkie alergie pokarmowe.
5. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o dostosowaniu cateringu do obowiązującej go diety pokarmowej (dotyczy to osób stosujących dietę wegetariańską / wegańską)

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE ORAZ WARUNKI UDZIAŁU
1. Warunkiem udziału w danym szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez uczestnika zgłoszenia ze strony internetowej za pośrednictwem formularza elektronicznego lub przesłania skanu dokumentu (formularz zgłoszeniowy .doc .docx lub .pdf) do Organizatora w nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem na adres: [email protected]
2. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza na stronie Organizatora oraz akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w Regulaminie szkoleń.
3. Zgłoszeń na szkolenie mogą dokonywać:

  • Firmy (wówczas formularz zgłoszeniowy należy wypełnić podając poprawny adres prowadzenia działalności. Wypełnienie pola NIP jest niezbędne. W przypadku działalności zagranicznych należy podać jak najwięcej informacji umożliwiających identyfikację podatnika)
  • Osoby prywatne (należy wypełnić wszystkie pola formularza, zaś pole NIP uzupełnić hasłem: PRYWATNY)

4. Nagrywanie szkoleń lub konsultacji on-line dostępne jest wyłącznie za zgodą Organizatora.
5. Rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych bez zgody Organizatora jest zabronione, dotyczy to również publikowania materiałów w sieci.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub obiady), zgodne z aktualną ofertą danego szkolenia.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia (chyba, że w ofercie zaznaczono inaczej)
4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie pełnej przedpłaty (wpłaty kwoty brutto wyliczonej na podstawie wypełnionego formularza) w terminie wynikającym z wystawionej faktury PRO-FORMA.
5. Istnieje możliwość płatności po realizacji szkolenia wyłącznie na wyraźną prośbę Zgłaszającego oraz za zgodą Organizatora.
6. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana drogą elektroniczną w dniu realizacji szkolenia (najpóźniej do 7 dni od daty jego zakończenia).
7. Wysyłka pocztą tradycyjną faktury VAT możliwa jest na wyłączną prośbę Zgłaszającego.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].
2. Istnieje możliwość odwołania uczestnictwa w szkoleniu. Jeśli nastąpi ono do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wówczas Zgłaszający nie zostaje obciążony kosztami. Jeżeli zaś nastąpi to później lub osoba zgłoszona nie będzie obecna na szkoleniu pobierana jest pełna opłata za udział w szkoleniu
3. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.) Konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni bez podania przyczyn, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane Organizatorowi w formie listu poleconego, faksu lub pocztą elektroniczną.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów wskazanych w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

MODYFIKACJA TERMINU SZKOLENIA (ZMIANA TERMINU / ODWOŁANIE SZKOLENIA)
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych.
3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według decyzji Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik odstępując od umowy powinien wskazać numer rachunku bankowego na który nastąpi zwrot wynagrodzenia lub wskazać inny sposób jego zwrotu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

REKLAMACJE
1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie listu poleconego lub poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych prowadzona zgodnie z rozporządzeniem wg art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i dostępna jest w aktualnej wersji na stronie internetowej: https://edu90.pl/polityka-prywatnosci/.
2. Na wyraźną prośbę użytkownika Organizator może przekazać kopię polityki prywatności drogą elektroniczną.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU
1. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest w formie poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie Organizatora
2. Zmiana warunków sprzedaży oferowanych usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.